அக்காலமும் இக்காலமும்

அக்காலமும் இக்காலமும்

அக்காலம் :

கோவில் இலா ஊரில் குடியிருக்க வேணாம்

இக்காலம் :

டாஸ்மாக் இலா இடந்தனில் தெருவினில் வாழ வேணா

அது பாவம் மகாபாவம்

வெங்கடேஷ்

1 நபர், குழந்தை, நிற்கும் நிலை மற்றும் பூ இன் படமாக இருக்கக்கூடும்

All reactions:

1Badhey Venkatesh

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s