ஞானியரும் சாமானியரும்

ஞானியரும் சாமானியரும்

முதலாமவர் :

ஊருக்குள்ள போகாமல்

புற வழிப்பாதை பயன்படுத்தும் பேருந்து மாதிரி

தனியார் பேருந்து மாதிரி

ரெண்டாமவர் :

ஒவ்வொரு ஈஊருக்குள்ள செல்லும் பேருந்து மாதிரி

உலக வாழ்க்கை வேலை மனை பிள்ளை நோய் முதுமை எல்லாம் அடங்கியது

முன்னவர்க்கு இந்த தளையிலை

இது பெரிய வித்தியாசம்

வெங்கடேஷ்

, ’உடலே,,,,, கோயில்,,,,, உயிரே கடவுள் உண்மை உணர்வோம்,, ஓம் நமசிவாய’ எனச்சொல்லும் உரை இன் படமாக இருக்கக்கூடும்

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s