திருமந்திரம்  ஆறாம் தந்திரம் –  ஞாதுரு ஞான ஞேயம்

திருமந்திரம்  ஆறாம் தந்திரம் –  ஞாதுரு ஞான ஞேயம்

முன்னை யறிவறி யாதவம் மூடர்போற்
பின்னை யறிவறி யாமையைப் பேதித்தான்
றன்னை யறியப் பரனாக்கித் தற்சிவத்
தென்னை யறிவித் திருந்தன னந்தியே. 1609

விளக்கம்:

இறைவனை அறிய ஞானம் அடைவதுக்கு முன்னம்  நானும் மத்தவர் போல் முட்டாளாகத் தான் இருந்தனன்

இந்த வேற்றுமையை எனக்கு அறிவித்து தெளிவித்தான் என்  நந்தி

பின் என்னுள் இருந்த இந்த வேற்றுமை நீக்கி , ஞானத்தை அளித்து – மேலானவன் ஆக்கி – ஆன்ம நிலையில் இருத்தி என்னை எனக்கு அறிவித்தனன்  என்  நந்தி

வெங்கடேஷ்

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s