தெளிவு

தெளிவு

ஆசையற்றோர்க்கும்

அசைவற்றோர்க்கும் தான்

ஆலவாயப்பன் ஆட்படுவான்

செக்கு மாடு மாதிரி

சடங்கில் நிற்போர்க்கு அல்ல

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s