“ ஶ்ரீகாரைச்சித்தர் – கனக வைப்பு “

“ ஶ்ரீகாரைச்சித்தர் – கனக வைப்பு “

தானமும் தக்கத் தவமதும் சிக்கத் தர்மமே காக்க

ஞானமே மிக்கக் கானமே சொக்க நடுமுனை தூக்கப்

பக்கமே ஒக்கப் பொக்கமே புக்கப் பவமெலாம் போக்கக்

குக்குகூ கூகூ கூகு கூ குக்கூ குக்குகுக் கூகூ 20

விளக்கம் :

தானமும் தவமும் செய்துவர , அதனால் தர்மம் ஆகிய ஆன்மா நம்மை காத்து வர , அதன் பயனால் அறிவு ஓங்க , துளிர்த்து வர , நாதம் கிளம்ப , சுழிமுனை இயங்க , மேலான நல்லன எல்லாம் ஓங்க , பாவமெல்லாம் நசிந்து போக குயில் கூவுக

ஆகையால் தானம் மட்டுமே ஆகா

தவமும் வேணும் என்ற படி

நம் அன்பர் எப்படி ??

வெறும் சோறு போட்டு எல்லாம் கிடைக்கும் என நம்புகின்றார்

அது தான் சன்மார்க்கம் என் கிறார்

சிரிப்பு தானே

வெங்கடேஷ்

1 நபர் மற்றும் , ’KARAI SIDDHAR காரைச் சித்தர்’ எனச்சொல்லும் உரை இன் படமாக இருக்கக்கூடும்

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s