வாலை முதல் மனோன்மணி வரை 2

வாலை முதல் மனோன்மணி வரை 2

வாலை அனுபவம் வர சுமார் 20 ஆண்டுகள் பிடிக்கலாம்

ஆனால் மனோன்மணி ??

எத்தனை ஆண்டுகள் ??

யாருக்கும் தெரியாது

மிக மிக அரிது  கஷ்டம்

வெங்கடேஷ்

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s