வாலை முதல் மனோன்மணி வரை 3

வாலை முதல் மனோன்மணி வரை 3

குமரி முதல் இமயம் வரை மாதிரி தான் இதுவும்

குமரி முக்கடல் சங்கமம்

அது மாதிரி தான் வாலை முப்பூ முத்தீ அனுபவம்

இமயம் மனோன்மணி அனுபவம்

ரெண்டுக்கும் சுமார் 4000 கிமீ தூரம்

அது மாதிரி தான் வாலைக்கும் மனோன்மணிக்கும் தூரம்

உலகம் ஏமாத்துது ?

புரிந்து கொண்டால் சரி

வெங்கடேஷ்

படத்தைப் பற்றிய குறிப்பு இல்லை.

எல்லா உணர்ச்சிகளும்:

1Badhey Venkatesh

Advertisement

5 thoughts on “வாலை முதல் மனோன்மணி வரை 3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s