“ ஆன்மாவும் அமுதமும் “  &   கண்ணனின் ஜென்ம பூமி”

“ ஆன்மாவும் அமுதமும் “  &   கண்ணனின் ஜென்ம பூமி”  

மதுரா

இந்த ஊர் ஆக்ராவில் இருக்கு

இங்கு தான்  பாரதக் கண்ணன்  பிறந்தது

இதில் இருந்து தமிழ் மதுரை ஆனது

மதுரை தமிழ்ப்படுத்தப்பட்ட சொல்

“ மதுரா = இருளில் இருக்கும் அமுதஸ்தானம் “ / இடம் / ஊர்  

மேலும் அது ஆன்மாவின் இருப்பிடமாகையால் , கண்ணனின்  பிறப்பிடமாகவும் காட்டப்பட்டுளது

ஆன்மாவின் இடத்தில் தான் அமுதமும் இருக்கு

அதனால் தான் மதுரா என பேர் வைத்துளார்  நம் முன்னோர் 

வெங்கடேஷ் 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s