தூதுவளை

தூதுவளை

இதயத்தில் இருக்கும் கோழை இது அகற்றும்

ஆனால்

இருதயத்தில் இருக்கும் கோழையை  அகற்றாது

அதுக்கு சிகிச்சையே வேற

மருந்து வேற

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s