“ அப்பரும் – வாராகியும் – வினாயகரும் “

“ அப்பரும் – வாராகியும் – வினாயகரும் “

மூவர் கையில் இருக்கும் ஆயுதங்கள்  யாவும்

வாசல்  திறக்க உதவும்

அதுக்காகவே ஜாடையாக உட்கருத்தாக வைத்துள்ளார்  நம் முன்னோர்

அப்பர் – உழவாரம்

வாராகி / பலராமர்  – கலப்பை

விநாயகர் – கோடாரி

செய்தி பிடித்தார் திறப்பார் 

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s