திருமேற்றளி சன்மார்க்க விளக்கம்

திருமேற்றளி சன்மார்க்க விளக்கம்

த நாட்டில் இந்த பேருடன் சில கோவில்கள் உள

தளி = கோவில்,ஆலயம்

மேல் தளி எனில் மேல் நிலையில் அமைந்துள்ள கோவில் . உச்சியில் அமையப் பெற்ற கோவில்

ஆன்மா இருப்பிடம் தான் திருமேற்றளி

வெங்கடேஷ்

வெளிப்புறங்கள், நினைவிடம் மற்றும் கோவில் இன் படமாக இருக்கக்கூடும்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s