“ முத்தையா – பேர் சன்மார்க்க விளக்கம் “

“ முத்தையா – பேர் சன்மார்க்க விளக்கம் “

இது பிரபலமான பெயர்

இதன் விளக்கம்

கண் ஆகிய ஐ கொண்டு ய காரத்தில் விந்து கொண்டு முத்து உருவாக்குதல் – உருவாக்குபவன் முத்தையன்

முத்து – ஆன்மா வெண்மை நிறம் கொண்ட ஆன்மா

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s