“ உலக வழக்கு மொழி  – தத்துவ விளக்கம் ”

“ உலக வழக்கு மொழி  – தத்துவ விளக்கம் ”

“ கைப்பொருளில் இருக்கு மெய்ஞ்ஞானப் பொருள் “

எனில்

கை ஆகிய சுழியில் உண்மை ஆகிய  ஞானப் பொருள் ஆகிய ஆன்மா விளங்குது  என பொருளாம்

ஒரு வரியில் பல பல பிறவியில் அடையும் மிக பெரிய பாக்கியத்தை உடைத்துவிட்டார் நம் முன்னோர்

அவர்க்கு ஈடிணை ஆருமில்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s