தவம் பெருமை

தவம் பெருமை

நித்திரை கெட்டு நினைவோடு தவம் ஆற்றுவார்

சிரசில் முத்திரை கிழிக்க வல்லார்

எழு திரை தீக்கிரையாக்க வல்லார்

தூங்காமல் இருப்பது எப்படி??

வெங்கடேஷ்

நினைவிடம், கோவில் மற்றும் வெளிப்புறங்கள் இன் படமாக இருக்கக்கூடும்

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s