மணிக்குயில் சன்மார்க்க விளக்கம்

மணிக்குயில் சன்மார்க்க விளக்கம்

இந்த சொல் சினிமா பாடலில் கேட்கலாம்

குயில் = நாதஸ்தானம்

ஆங்கு விந்து மணியாக மாறி நிற்கும் போது , அது நாதம் எழுப்புவதால் , மணிக்குயில் என பேர் பெற்றது

இதை வள்ளல் பெருமான்

மயில் குயில் ஆச்சுதடி என தன் சுழி உச்சி அனுபவம் பாடுகின்றார்

வெங்கடேஷ்

படத்தைப் பற்றிய குறிப்பு இல்லை.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s