உச்சி பெருமை

உச்சி பெருமை

மாணிக்க வானத்தில் விளங்கும் மாணிக்க வீணை

இதை இசைத்து

இதில் லயித்து

மனம் ஒடுங்கில்

அவன் ஞானி ஆவன்

எப்படி ஏறுவது??

நீல வானத்திலிருந்து மாணிக்க வானத்துக்கு

வெங்கடேஷ்

1 நபர் மற்றும் உரை இன் படமாக இருக்கக்கூடும்

எல்லா உணர்ச்சிகளும்:

12நீங்கள், சித்ரா சிவம், Anand Arumugam மற்றும் 9 பேர்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s