80 : 20

80 : 20

அதாவது

1 உலகின் 80% சொத்து 20 % மக்களிடம் இருக்கு

2 வியாபாரத்தில் ஒரு பொருளில்

20 % சதவிகிதம் தான் அதுக்கு தேவையானது இருக்கும்

மத்த 80%  பயனற்றதை சேர்த்து இருப்பர்

 3 மனிதன் தன் உணவில்

80% தேவையில்லாத தை தான் உண்கிறான்

பாக்கெட் உணவு வகைகள்

பிட்சா – குளிர் பானம்

20 % தான் சத்தானது

மத்தது எலாம் வீண்

வெங்கடேஷ்

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s