“ அர்ப்பணம் சமர்ப்பணம் தர்ப்பணம் “

“ அர்ப்பணம் சமர்ப்பணம் தர்ப்பணம் “

வாழ்க்கையை தவத்துக்கு அர்ப்பணம் செய்து

அதன் உதவியால்

நம் உடல் பொருள் ஆவியை

அருள்/ சுத்த சிவத்துக்கு சமர்ப்பணம் செய்து விட்டால் போதும்

நம் பிள்ளைகள்

நமக்கு தர்ப்பணம் செய அவசியமிலை

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s