“ செம்மேடு – சன்மார்க்க விளக்கம் “

“ செம்மேடு – சன்மார்க்க விளக்கம் “

இந்த ஊர் இடம் கோவை அருகே இருக்கு

பொருள் எனில் ??

செம்மை ஆகிய நாதஸ்தானம் உயர்ந்த இடத்தில் இருக்கு என்பதை உலகுக்கு தெரியப்படுத்த வந்த ஊர்

மேடு – மேலான இடம்

சுழி குறிக்க வந்த ஊர்

வெங்கடேஷ்

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s