ஞானி இலக்கணம் – சிவவாக்கியர்

ஞானி இலக்கணம் – சிவவாக்கியர்

சுடரெழும்பும் சூட்சமுஞ் சுழுமுனையின் சூட்சமும்

அடரெழும்பி யேகமாக வமர்ந்துநின்ற சூட்சமுந்

திடரதான சூட்சமுந் திரியின்வாலை சூட்சமுங்

கடலெழும்பு சூட்சந்தன்னை கண்டறிந்தோன் ஞானியே 335

விளக்கம் :

ஆன்ம ஒளி உதயமாகும் இரகசியம்

அது தனிக் குமரியாக விளங்கும்  இரகசியமும்

சுழிமுனை நாடி அதை அடையும் / இயக்கும் இரகசியமும்

வாலை  – அவள் இருக்கும் இடம் இரகசியமும்

நாதம் கிளம்பும் இரகசியமும்  ஆய்ந்து  உண்மை கண்டு  அறிந்தோன்  ஞானியே

வெங்கடேஷ்

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s