“ இதுவும் அதுவும் ஒன்று தான் “

“ இதுவும் அதுவும் ஒன்று தான் “

1 செம்மேடு

2 செம்பட்டி

3 செங்குன்றம்

4 செங்கோட்டை – நம் த நாடு / புது தில்லி

எல்லாம் செம்மை ஆகிய நாதம் விளங்கு உச்சி குறிக்க வந்த புற வெளிப்பாடு – ஊர் இடம் ஆம்

இந்த செங்கோட்டையில் விடுதலை தினத்தன்று  கொடியேற்றம் நடக்கிற மாத்ரி , உள்ளுக்குள் விந்துகலை மேலேற்றினால் நமக்கும் உலக வாழ்வில்/ மனதிடமிருந்தும் விடுதலை தான்

எல்லாம் ஒன்றே ஆம்

வெங்கடேஷ்

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s