“ இதுவும் அதுவும் ஒன்று தான் “

“ இதுவும் அதுவும் ஒன்று தான் “

திருநெல்வாயில் – விழுப்புரம்

திருமுல்லை வாயில்  – சென்னை

ரெண்டும் சுழிமுனை வாசல் குறிக்க வந்த புற வெளிப்பாடு

ஒரே இடத்தை பலப்பல ஊராக இடமாக நம் முன்னோர் காட்டியுளார்

வெங்கடேஷ்

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s