“ ஒத்த கால் மண்டபமும் ஆயிரங்கால் மண்டபமும்  “

“ ஒத்த கால் மண்டபமும் ஆயிரங்கால் மண்டபமும்  “

ஒத்த கால் மண்டபமாம் சுழிமுனை நாடி வழியாக ஏறினால் தான்

பிரம்ம தேசமாம் ஆயிரங்கால் மண்டபம் ஏறி 

பிரமரந்திரம் சென்றடைய முடியும்

எப்படி ஏறுவது ??

ஏணி வழி துறை முறை எது ??

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s