“ உச்சி பெருமை “

“ உச்சி பெருமை “  

ஊத்தை சடலமடி உப்பிருந்த பாண்டமடி – சித்தர் வாக்கு

இந்த ஊத்தைக் குழிக்கு ஆசை வைத்தும்

அதிலே உழன்று கொண்டிருக்கும் வரையிலுமே

உச்சி விளங்கும் “ ப கரக்குழிக்கு “  ஏற முடியாது

இந்த ஊத்தைக்குழியில் மீண்டும் மீண்டும் பிறவாமல்

மேல் குழியில் பிறக்கும் வழி வகை அறியணும்

கீழ் குழி சவக்குழிக்கு இட்டு  செலும்

மேல் குழி சுத்த சிவத்துக்கு வழி காட்டும்

வெங்கடேஷ்

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s