திருவடி தவ அனுபவங்கள்

திருவடி தவ அனுபவங்கள்

பயிற்சி பெற்றோர் உரைத்தது

1 வெளி நாட்டு வாழ் தமிழ் பெண்மணி

பாதம் சில்லிட்டு போதல்

இது தவத்தில் உடல் பிரப ஞ்ச பேராற்றல் கிரகிப்பதாகும்

France

2 மதுரை சேர்ந்த தொழிலாளி – டயர்க்கு பஞ்சர் போடுபவர்

உடலில் மல்லிப்பூ , மரிக்கொழுந்து வாசம் வீசுதல்

வெயில் வேலை ஆனால் தவத்தின் பயன் எப்படி வெளியாகுது

வியப்பு

வெங்கடேஷ்

படத்தைப் பற்றிய குறிப்பு இல்லை.

விரும்பு

கருத்துத் தெரிவி

பகிர்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s