இருளும் ஒளியும்

இருளும் ஒளியும்

எதிரே வருபவர் கண்ணுக்கு தெரியமாட்டார்

ஒன்று முகம் இருண்டு போயிருந்தால்

அதே சமயம்

முகம் ஒளிமயமாக இருந்தால் கூட

கண்ணுக்கு புலப்படார்

கண்ணால் பார்க்க முடியாது

வெங்கடேஷ்

1 நபர் மற்றும் , ’இந்த நொடி தான் வாழ்க்கை... தனித்து நில் பிரபஞ்சம் துணை நிற்கும்!.. ஆன்மாவே வழிகாட்டி..!’ எனச்சொல்லும் உரை இன் படமாக இருக்கக்கூடும்

எல்லா உணர்ச்சிகளும்:

22நீங்கள், சித்ரா சிவம், M Murali மற்றும் 19 பேர்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s