“ சடமும் சடலமும் “

“ சடமும் சடலமும் “

சடமாகிய சுவாசத்தை சுவாசிக்கின்ற வரை

நாம் எல்லவரும் சடலமாகப்போவது உறுதி

எப்போ வேகாக்கால் சுவாசிக்கிறோமோ ??

அப்போது தான் மரணமிலாப்பெருவாழ்வு ஒளி தேகம் எல்லாம்

வெங்கடேஷ்

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s