“ சுத்த உஷ்ணம் பெருமை “

“ சுத்த உஷ்ணம் பெருமை “ 

துணி இஸ்திரி செயும் போது

மடிந்துவிட்ட சட்டை காலர் – கை

நேராக்க எவ்வளவு  நேரம் – வெப்பம் தேவையாகுது ??

அப்படியெனில் ??

உலக நோக்கமாக இருக்கும் ஐம்புலனையும்

அகமுகமாக திருப்ப

எவ்வளவு நேரம் தவம் சுத்த உஷ்ணம் தேவைப்படும் ??

வெங்கடேஷ்

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s