“ தரிசனம் பெருமை “

“ தரிசனம் பெருமை “  

ஐம்புலன் உலகக் காட்சிகள் மறைந்து

இருதயக் கமலத்தில் தன் சுயம் காணுதல் தரிசனை

ஆன்ம தரிசனம் தான் தரிசனம்

சுய தரிசனம் தான் தரிசனம்

காதலனுக்கு தன் காதலி முகம் காணுதல் தான் தரிசனம்

உலகக் காட்சி சாதாரணம்

ஆன்ம தரிசனம் அற்புதம்

இது தான் வித்தியாசம்

வெங்கடேஷ்

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s