ஞானியும் சாமானியரும்

ஞானியும் சாமானியரும்

பின்னவர்

எண்ணக் குவியலில்

சிக்கித் தவிக்கிறார்

குழப்பம் பயம் பதட்டமான சூழ்நிலை

முன்னவர்

எண்ணக் குவிவில் நிம்மதியாக அமைதியாக

உலகளாவிய வேறுபாடு

வெங்கடேஷ்

எல்லா உணர்ச்சிகளும்:

7நீங்கள், சித்ரா சிவம், Anand Arumugam மற்றும் 4 பேர்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s