ஞானி பெருமை

ஞானி பெருமை

உலகம் :
உழவுக்கு உயிரூட்டு

ஆன்ம சாதகன் :
உளவுக்கு உயிரூட்டு
அதன் மூலம் உயிர்க்கு உயிரூட்டு
இது தான் காயகல்பம்

இது ஆசனம் சுருக்குவதால் ஆகாது

விந்தில் இருக்கும் வித்தை

உயிர்சத்தில் இருக்கும் ரகசியம்

வெங்கடேஷ்

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s