” ஆன்ம சாதகர் கடமையும் தர்மமும்”

” ஆன்ம சாதகர் கடமையும் தர்மமும்”

சரக்கொன்றை பூக்கும் காலம் அற்புதக் காட்சி

மரம் முழுமையுமே மஞ்சளாக காட்சி அளிக்கும்

இது மாதிரியாக

தவத்தால் அதன் வலிமையால்

உடல் முழுமையும் ஆன்ம ஒளியாம் மஞ்சள் ஒளியால் ஒளிரச்செய்வது

ஆன்ம சாதகர் கடமையும் தர்மமும் ஆகும்

வெங்கடேஷ்

All reactions:

7You, சித்ரா சிவம் and 5 others

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s