” ஞான போதினி”

ஞான போதினி

அலை என வரும்

எண்ணற்ற பிறவிகளிலிருந்து

விடுதலை வேண்டில்

எண்ணமற்ற நிலைக்கு

மனோ நிலைக்கு ஏறணும்

திருவடி கண் உதவி செயும்

வெங்கடேஷ்

All reactions:

8You, சித்ரா சிவம், Anand Arumugam and 5 others

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s