” நந்தி – கண்ணுதல் நந்தி – அருள் நந்தி “

” நந்தி – கண்ணுதல் நந்தி – அருள் நந்தி “

நந்தி நடுக்கண் தவ அனுபவம்

பரா நந்தி

கண்ணுதல் நந்தி கேசரி அனுபவம்

கடைக்கண் தவ அனுபவம்

அருள் நந்தி சிற்றம்பல தவ அனுபவம்

தவம் ஆற்றுவோர்

அனுபவத்தில் இருப்போர் விளங்கிக்கொள்வர்

வெங்கடேஷ்

All reactions:

9You, சித்ரா சிவம், Anand Arumugam and 6 others

8

Love

Love

Comment

Share

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s