“ மண் குடமும் பொற்குடமும் “

“ மண் குடமும் பொற்குடமும் “

இந்த பூத உடல் தான் மண் குடம்

5 பூதத்தால் ஆன உடல்

பொற்குடம் என்பது பொன்னொளி வீசும் ஆன்ம தேகம்

தவத்தாலும் ஒழுக்கத்தாலும் தயவாலும் ஜீவகாருண்ணியத்தாலும்

மண் குடத்தை பொற்குடமாக மாற்றுவது

ஆன்ம சாதகரின் கடமை ஆமே

வெங்கடேஷ்

May be an image of 1 person and temple

All reactions:

1Badhey Venkatesh

Love

Love

Comment

Share

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s