“ சித்திரை நித்திரை முத்திரை “ 

“ சித்திரை நித்திரை முத்திரை “ 

சித்திரை ஆகிய அறிவை மறைக்கும் மும்மலத்திரை

நித்திரை கெட்டு தவம் செய்தக்கால் தீக்கிரையாக்கலாம்

எப்படி தூக்கம் ஒழிப்பது ??

வெங்கடேஷ்

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s