எட்டிரெண்டு – 6

எட்டிரெண்டு – 6

இது அடி அனுபவம் முடி அனுபவம் என விளங்கும்

1 அடி அனுபவமாக – புருவக்கண் பூட்டு திறப்பதில் அடங்கும்

முடி அனுபவம் – நெற்றிக்கண் திறப்பதில் அடங்கும்

2 அடி அனுபவமாக காற்றும் கனலும் கூடும் அனுபவமாகவும்

முடி அனுபவமாக பிராணன் அபானன் சேர்க்கை அமையும்

ஒரே கொழப்பமாக இருக்கா ??

God means confusion only

வெங்கடேஷ்

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s