மெய்ஞ்ஞானமும் விஞ்ஞானமும்

மெய்ஞ்ஞானமும் விஞ்ஞானமும்

விஞ்ஞானம் :

பிரபஞ்சம் 98% இருளாக இருக்கு

கரும் பொருளால் நிரம்பி இருக்கு

மெய்ஞ்ஞானம் :

இந்த கருத்தை எப்போதோ சொல்லிவிட்டது

சுழி உச்சி இருட்டாக தான் இருக்கும்

திறந்து பார்த்தாலே

அகமும் புறமும்

மெய்ஞ்ஞானமும் விஞ்ஞானமும் ஒத்துப் போகுது

வெங்கடேஷ்

All reactions:

3You, சித்ரா சிவம் and M Murali

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s