” ஞானியரும் சாமானியரும்”

ஞானியரும் சாமானியரும்

முதலாமவர்

யோக ஞான அனுபவங்கள்

வருமுன் வந்ததாக கொள்வது வழக்கம்

மகிழ்ச்சி ஆனந்தம்

பின்னவரோ

நோய் பிரச்னைகள் மரணம்

வருமுன் வந்ததாக கொண்டு பயந்தே சாவர்

துன்பம் துயரம்

உலகளாவிய வித்தியாசம்

உண்மை தானே ??

வெங்கடேஷ்

1

Like

Comment

Share

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s