” குல தீபம்- சன்மார்க்க விளக்கம்”

குல தீபம்- சன்மார்க்க விளக்கம்

குல்தீப் சிங் / யாதவ் என பேர்

வட நாட்டவர் பேர்

இதன் விளக்கமாக:

குல தீபம் என பொருளாம்

குல தீபம் எனில் தத்தம் குலம் அல்ல. மனித குலம் அல்ல.

தத்துவ குலத்தின் ஒளி தீபம் ஆன்மாவைக் குறிப்பது

36 தத்துவம் குறிப்பது

வெங்கடேஷ்

May be an image of 1 person and temple

All reactions:

7You, சித்ரா சிவம், Anand Arumugam and 4 others

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s