மனதின் சீரிய கடமை

மனதின் சீரிய கடமை

1 ஆன்மா முழிப்பதுக்குள்

ஜீவனின் கணக்கை முடிப்பதாகும்

2 ஆன்மா ஜீவன் சேராமல் பார்த்துக் கொள்வது

வெங்கடேஷ்

May be an image of 1 person, temple and text

All reactions:

6You, சித்ரா சிவம், கல்யாணி சேகர் and 3 others

2

3

Haha

Haha

Comment

Share

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s