“  கவி பாதி ஞானியர் “

“  கவி பாதி ஞானியர் “

கவி :

பாடல் ஒரு கோடி செய்தேன்

கேட்பவர்க்கு ஞானம் இலை

ஞானி :

எத்தனை எத்தனை ஞானியர் வந்து

எத்தனை கோடி லட்சம் பாடல் கண்ணி பாடினாலும்

மானிடர்  அறிவுக்கு வருவதிலை

ஞானப்படி ஏற விருப்பம் இல்லை

சடங்கில் தான் விருப்பம்  இஷ்டம் கவனம்

வெங்கடேஷ்

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s