பிரபஞ்ச சக்தி 6

பிரபஞ்ச சக்தி 6

இதன் பயன்கள் பத்தியது

நம் எண்ணம் ஆசை நிறைவேற்றி வைக்கும் எனில்

எல்லா ஆசையும் என அர்த்தமிலை.
எப்படி போட்டியில் நிபந்தனைகளுக்குட்பட்டது மாதிரி தான் பிரபஞ்சமும் விதிக்குட்பட்டே நிறைவேற்றும்

It’s like Terms n Conditions in Competitions

It’s like Masters , Jurys decision is Final

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s