“ அறிவு நிலைகள்

“ அறிவு நிலைகள்”

ஞானப்படி ஏறியவன்

ஞானப்படி ஏறாமல் சடங்கில் நிற்பவன்

முதலாமவன் ஞானி

ரெண்டாமவன் போகி – உலோகாயதன்

1 கோ பூஜை என்றால்

போகி ஒரு கால் நடைக்கு பூஜை செய்கிறான்

ஞானி தன் ஆன்மாவுக்கு பூஜை செய்கிறான்

2 கோபுர தரிசனம் கோடி புண்ணியம் என்றால்

போகி புறக் கோவில் கோபுரம் பார்க்கிறான்

ஏமாந்து போகிறான்

ஞானி தன்னுள் பிரணவக் கோபுரம் பார்க்கிறான்

3 பூரணக் கும்ப கலசபூஜை என்றால்

போகி உலோகத்தால் செய்த கலச பூஜை செய்கிறான்

ஞானியோ பிரணவம் அமைத்து பூஜை செய்கிறான்

 

இது தான் அறிவு நிலைகள்

அறிவின் படி நிலைகள்

 

வெங்கடேஷ்

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s