ஞானம் எதில் ??

ஞானம் எதில் ??

நல்லதிலும் கெட்டதிலும் உள்ளது

நல்லதில் :

கோவில் திருவிழா சென்று பார்த்தோமெனில் இது நன்கு புரியும்

முதல் நாள் முதல் – இறுதி வரை ஆய்ந்து பார்த்தால் – அதில் அளவற்ற ஞானம் உள்ளது

அது ஞானக் களஞ்சியம்

ஆன்ம ஞானத்துக்கும் தரிசனத்துக்கும்  வழி கிட்டும்

கெட்டதில் ?

ஈமச்சடங்கில் என்னென்ன செய்கிறார் என ஆய்ந்து அந்த சடங்கில்   உண்மைப்பொருளை கண்டு பிடித்தால் மரணமிலாப் பெரு வாழ்வுக்கான சாகாக்கல்விக்கான கருத்துக்கள் கிடைக்கும்

செய்து பார்க்கவும் ஞானி ஆகவும்

 

வெங்கடேஷ்

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s