சித்த வைத்தியரும் – சன்மார்க்க அன்பரும்

சித்த வைத்தியரும் – சன்மார்க்க அன்பரும்

பின்னவர்

ஜீவகாருண்ணியம் அன்னதானம் பிடித்து

தவம் சாதனம் யோகம் கைவிட்டார்

அதனால் அனுபவம் விட்டார்

பெறற்கரிய பேறு  எல்லாம் இழந்தார்

முன்னவராம் சித்த வைத்தியரும்

முப்பு – கற்பம் – அமுரி – ரசவாதம் பிடித்து

 தவம் சாதனம் யோகம் கைவிட்டார்

அதனால் அனுபவம் விட்டார்

பெறற்கரிய எல்லாம் இழந்தார்

இவர் கற்பம் முப்பூ

நல்ல /ஞான மருந்துக்கு முன்

நிற்க முடியாது என்பதை அறியவிலை  

இருவரும் ஒரே படகில் பயணம்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s