“ சாலை ஆண்டவர் – மெய் வழி நூல் “

“ சாலை ஆண்டவர் – மெய் வழி நூல் “

“ எட்டிரெண்டு “

எட்டிரெண்டு பத்தானவிடம் காணாதார்

எட்டியெட்டிப் பார்த்தாலும் எட்டித் தள்ளும்

அதாவது ,  எட்டிரெண்டு ஆகிய “சிவ “  அனுபவத்தை கை வரப்பெறாதவர் – பத்தாம் வாசல் ஏறாதவர் – இதன் பொருளை சரியாக அறியாமல் தவறாக பயின்றால் , ஒரு அனுபவமும் கிட்டாமல் போகும் என்றவாறு

எட்டிரெண்டு மிக பெரிய ரகசியம்

அது

அ உ அல்ல

இரு கண் அல்ல  குமரி சிவ செல்வராஜ் விளக்குவது போல்

சாலை அன்பர்கள்  கற்றவர்கள் என்னிடம்  பகிர்ந்த விஷயம் :

1 சாலை ஆண்டவர்

இயற் பெயர் : காதர் பாட்சா – முஸ்லிம்

2 அவர் குரு தணிகைமணி பிரான் : 

இயற் பெயர் : அபு சாலிக்  – முஸ்லிம்

இருவரும் இந்துமதத்துக்கு மாறி ??  ( ஆஹா ) இங்கிருக்கும் யோக ஞானம் பயின்று அனுபவத்துக்கு வந்து – பல நூல்கள் படைத்துள்ளதாகவும் கூறினர்

1 பிள்ளைத் தமிழ்

2 முரிது சுருக்கம்

3 ஐமணி பொதிகை 

4 பூரண புதையல்

இவர்கள் நான் பல சித்தர் பாடலுக்கு விளக்கம் அளிக்கையில் சாலை ஆண்டவர் பாடலுக்கு அளிப்பதிலை என்ற போது – என்னிடம் பாடல் இலை  என்றேன்

அவர் நூல் அனுப்பி வைத்தார்

அதிலிருந்து இந்த விளக்கம்

படித்துப்பார்த்ததில் , பாடல்கள் உண்மை விளக்குவதாக இருக்கு

பெரிய ரகசியத்தையும் கூறுகிறார்

வெங்கடேஷ்

பாடல்கள் படித்துக்கொண்டிருக்கேன் – பதிவாக வரும்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s