சிவஞான போதம்

சிவஞான போதம்

வினையால் அசத்து விளைதலால் ஞானம்

வினைதீரின் அன்றி விளையா—வினைதீர

ஞானத்தை நாடித் தொழவே அதுநிகழும்

ஆனத்தால் அன்பின் தொழு.

பொருள் :

வினையால் அசத்தாகிய மாயை தோன்றும்

ஞானம் எப்போது உதிக்கும் எனில் ?? வினை முற்றும் அழிந்தால் தான்

நாம் ஞானத்தை  நாடினால் ஆன்ம  ஞானம் உதிக்கும்

அதை வேண்டுவாயாக

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s