நிதர்சனம்

 

 நிதர்சனம்

கடவுளை நம்பினோர் மட்டுமல்ல

எல்லாமறிந்த கூகிள் சித்தரை

நம்பினோரும் கூட கைவிடப்படார்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s