“ திருமந்திரம் – பிரணவம் பெருமை “  

“ திருமந்திரம் – பிரணவம் பெருமை “  

ஊமை எழுத்தொடு பேசும் எழுத்துறில்
ஆமை அகத்தினில் அஞ்சம் அடங்கிடும்
ஓமயம் உற்றுஅது உள்ளொளி பெற்றது
நாமயம் அற்றது நாம்அறி யோமே.

விளக்கம் :

ஊமை = மெய் எழுத்து ம்

பேசும் எழுத்து = உயிர் எழுத்து அ ,  உ

இந்த ரெண்டும் இணைந்தால் – பிரணவமாகிய ஓம் அமையும்

அதனால் உள்ளொளி ஆகிய மூலாக்கினி  உதயமாகும்

அந்த அனுபவத்தால் தற்போதம் இழப்பு ஆகும்

நம்மை நாம் இழப்போம்

அசைவு ஒழியும் . 

அதனால்  ஜீவன் ஆன்மாவாக வாதம் ஆகும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s